Algemene Voorwaarden

Your Nature

Artikel 1 – Definities

 1. Your Nature, gevestigd te Elst (Gld), KvK-nummer 86545868, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ’Your Nature’.
 2. De wederpartij van Your Nature wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn Your Nature en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen, zowel mondeling als schriftelijk.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Your Nature.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor Your Nature steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 – Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Indien opdrachtgever na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in lid1, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt Your Nature aan opdrachtgever een schriftelijke aanmaning ter betaling van het openstaande bedrag en de wettelijke rente daarover binnen een tweede termijn van 14 dagen, onder aanzegging van de buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien Opdrachtgever binnen de tweede termijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, alsmede de wettelijke rente over de buitengerechtelijke kosten vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Your Nature op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Your Nature, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Your Nature te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 2 maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor volgende overeenkomsten. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Your Nature, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij Your Nature gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Your Nature opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering

 1. Your Nature is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Your Nature.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Your Nature meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Your Nature ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Your Nature de betreffende bescheiden.
 5. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Your Nature verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 – Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan Your Nature op elk gewenst moment te beëindigen.
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van Your Nature te betalen.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Your Nature voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Your Nature heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat Your Nature tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 10 – Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Your Nature wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever Your Nature schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Your Nature stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Your Nature opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Your Nature daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Your Nature in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan Your Nature kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Your Nature onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Your Nature kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden, pandemieën en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Your Nature niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Your Nature niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Your Nature is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Your Nature als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
 4. Voor zover Your Nature ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Your Nature gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14 – Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Your Nature aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Your Nature bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

Artikel 16 – Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Your Nature tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de Your Nature geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 17 – Klachtplicht

 1. Indien opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de overeenkomst, informeert opdrachtgever Your Nature hierover, zodat Partijen in eerste instantie gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken.
 2. Voor klachten of geschillen over de dienstverlening kan opdrachtgever altijd een beroep doen op de Klachtenregeling Zorg (via Quasir) van ZZP Nederland op de volgende wijze:
  a. Per post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA Meppel;
  b. Per e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling

Artikel 18 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Your Nature alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Your Nature worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door Your Nature aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Opdrachtgever houdt de informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Your Nature ontvangt en alle andere informatie betreffende Your Nature waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan Your Nature schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat opdrachtgever de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  a. die op het moment dat opdrachtgever deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  b. waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door Your Nature;
  c. die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan opdrachtgever te verstrekken;
  d. die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
  e. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 20 – Boetebeding

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van Your Nature een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 100 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Your Nature waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Your Nature is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Your Nature zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement Gelderland is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.